Общината и хората

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: март 21, 2015

БЮДЖЕТ 2015г.? 4 597 444,00 лв. през 2015 г. Ето, толкова ще дължим за годината, уважаеми съграждани!

img_233298_2285502_l

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ!
ПРЕДЛАГАМЕ ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТ 2015 г. В ГОДИНА НА МЕСТНИ ИЗБОРИ
КАКВО Е ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ?

Това е нормативен документ, с който се приемат всички приходи и всички разходи на Общината, съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България и Постановление № 8 от 16.01.2015г. за неговото изпълнение и Закона за Публичните Финанси, който измести Закона за Общинските Бюджети.
Трябва да знаем, разработването на бюджета е сложен процес и не се съставя спонтанно. Първо се изготвя дългосрочна прогноза 2015-2017г., след това Проектобюджет и накрая Бюджета.
Бюджетът се съставя изцяло на основание Закона за Публичните Финанси /чл.82/- модерен закон, който изисква публичност и прозрачност.
Общинският бюджет е визитката на Общината. Като част от Държавния бюджет, трябва да се подчинява на три основни принципи:
Провеждане на политика за финансова стабилност.
Ефективно усвояване на европейските фондове.
Предприемане на действия за оптимизация на административната структура.
Важните моменти за Общинския бюджет са следните:
1.Това е последна година за приключване на проектите от стария период и общината ще трябва да осигури съфинансиране.
2.Изборна година
3.Година между два програмни периода.
4.Поредна година със загуби на приходи и повече поети ангажименти.
5.Невъзможност за поемане на дългосрочен дълг.
Бюджетът на Общината се приема с решение на Общинския съвет, след публично обсъждане и разглеждане от всички комисии.
Също така, когато се изготвя Общинския бюджет, както Общинска администрация, която го предоставя в Общински съвет, както и общинските съветници, трябва да са запознати с всички нормативни документи /закони, наредби и правилници/, касаещи бюджета.
Така например:
1.Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Постановлението за неговото изпълнение, се определят какви видове приходи постъпват и за какви разходи ще се разходват в Общинския бюджет.
Приходите са два вида: Собствени и Субсидия от Централния бюджет.
– Собствените приходи са Данъчни и Неданъчни./Ето защо много пъти се казва , че Бюджета е на данъкоплатеца и всеки гражданин трябва да участва в неговото планиране./
Те се използват за издръжка на местните дейности.
– Субсидия от Централния бюджет – това са сумите , които са осигурени от Държавата за т.н. Държавни дейности.
Планираните разходи в Общинския бюджет са необходими за заплати и издръжка на 9 бр. функции :
– Общинска администрация
– Отбрана и сигурност
– Образование
– Социални дейности
– Здравеопазване
– БКС дейности
– Култура
– Други дейности по икономиката
– Друго финансиране
2.Съгласно Закона за Общинския Дълг, се определя размера на общинския дълг, който не може да бъде повече от 15 % от общата сума на Собствените приходи и Общата изравнителна субсидия /получава се от Републиканския бюджет за подпомагане на местните дейности/ по последния изпълнен отчет.
3.Законът за публичните финанси е законът, по който се съставя, приема и изпълнява Бюджета, който е годишен финансов план на Общината и Баланс между получените Приходи и извършените Разходи.
Съгласно този закон, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, не могат да надвишават 30 на сто от средногодишните разходи за последните четири години.
Бюджетът на Общината се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет.
БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2015 Г.В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:
Приетият бюджет е 12 650 000, 00 лв./дванадесет милиона, шестстотин и петдесет хиляди лева/
Когато се изготвя бюджет, освен че се спазват всички нормативни документи, много важно е да се има в предвид изпълнението на Бюджета за предходната година/което трябва да бъде база/, ако няма структурни промени.
В Община Септември първо е приет Бюджета за 2015 г. , а на следваща сесия Отчет за 2014г. /“Каруцата пред коня“/.След като Общинският съвет не е бил запознат с изпълнението на Бюджета за 2014г. как така с мнозинство прие Бюджета за 2015г? Как ще даде отговор на данъкоплатеца, че приходите няма да покрият разходите през последното тримесечие на годината? Или както казваме експертите, Бюджета е приет с „кух обем“, който води до ДЕФИЦИТ.
1.Данъчните приходи за 2015 г. са запазени спрямо тяхното изпълнение през 2014 г.
2.Неданъчните приходи са завишени със 164 %./в стойност – 1 117 492,00 лв./.Това ще изиграе лоша шега на събираемостта на приходите. При получени приходи през 2014 г. от продажби на активи 347 486,00 лв., за 2015 г за заложени 1 288 230,00 лв.-увеличението е почти четири пъти / 371 %.
3.Трансферите са намалени спрямо изпълнението през 2014г., но през годината ще се получат допълнителни в зависимост от политиката на държавата.
4.Увеличени са временните безлихвени заеми със 761 хил. лв. Тези средства могат да се получат от средства по проекти, но трябва и да се върнат или по – точно да се вложат в дадения проект. Това не е сигурен приходоизточник на бюджета.
5.Много интересни са приходите, заложени като Финансови активи планувани за 2015г.са 1 757 952,00 лв. при изпълнение на същите за 2014 г. – 437 798,00лв. /със 400% в повече/.От къде ще дойдат според разчетите на Общинска администрация, гласувани от Общинския съвет:
– получаване на дългосрочни заеми от банки – 250 000,00 лв.
– погасяване на краткосрочни заеми от банки – /-/ 41 445,00 лв.
-получаване на краткосрочни заеми от страната-1 600 000,00 лв.
-получаване на дългосрочни заеми от страната – 550 000,00 лв.
-погасяване на дългосрочни заеми в страната- /-/ 600 603,00 лв.
-гаранции и депозити за връщане – /-/ 96 340,00 лв.
-средства от преходен остатък за училищата – 350 593,00 лв.
Общо ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА Е 2 013 205,00 лв.
Дефицита е обвързан с Общинския дълг. Защо? За да се покрие дефицита или недостига се ползват кредити. Да, но има законови разпоредби за тях:
Първо: През изборна година, не се позволяват дългосрочни кредити.
Второ: Съгласно Закона за Общинските финанси, се планира дълг не повече от 15 % върху Собствените приходи и Изравнителната субсидия. През 2014 г. те са в размер на 820 хил. лв. А заложеният дълг в Бюджет 2015г.е два милиона и тринадесет хиляди лв. /сбор от няколко вида дългосрочни и краткосрочни заеми и други суми/, което е завишено почти три пъти.
Няма нужда да се коментират разходите – те са равни на приходите, разпределени са по функции, но през 2015г.с този приет Бюджет, няма да се осигурят необходимите приходи за покриване на разходите и ще се формира още по-голям дефицит спрямо 2014 г. В Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г., предоставен на Общинския съвет за разглеждане и приемане, Просрочените задължения са
3 397 444,00 лв. Очакваните задължения, съгласно така приетия бюджет ще бъдат около 1 200 000,00 лв. или общо с останалите в края на 2014 г. ще достигнат
4 597 444,00 лв. през 2015 г. Ето, толкова ще дължим за годината, уважаеми съграждани!
Според изложеното по-горе / на основание Отчет 2014 г и Бюджет 2015 г./ предоставени от Общинска администрация и гласувани от Общинския съвет, последното тримесечие на 2015г. няма да има необходимите приходи, планувани в новия бюджет за покриване на необходимите разходи.
С Бюджета за 2015г. е приет и Поименен списък за Капиталовите разходи за 2015 г. Те са 30 817 511,00 лв.- два бюджета и половина на Община Септември. Източниците за финансиране са следните:
1.Собствени приходи/ако се изпълнят/- 890 839.00 лв.
2.Целева субсидия/тя е сигурна/ – 413 000,00 лв.
3.Финансирани проекти – 550 000,00 лв.
4.Други – 29 023 272,00 лв.(ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ МИЛИОНА)
Какво значи други? Това са суми, които не са гарантирани. За тях трябва да се работи много. Но опасното е, че ще се подпишат договори с изпълнители след провеждане на Обществени поръчки и няма да има средства за разплащане. До тук! Да мисли Общинска администрация, която е изготвила Бюджета, Общинският съвет, който го е гласувал единодушно и новият кмет през следващия мандат. Също и ние, обикновените граждани, които не сме проявили интерес при обсъждането на този Бюджет.

Posted by: | Posted on: март 12, 2015

„И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА… „ Ловното дружество в гр. Септември- едно от първите дружества в България

Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

Първото Ловно дружество в Септември /тогава с. Сараньово/ възниква още в далечната 1898г. Дружеството се казва „Ястреб“ и негов председател е Михал Грозданов от с. Ковачево, касиер на първото ловно дружество е Стоимен Кузев от с. Сараньово.

1s. - Копие
Ранното възникване на Ловно дружество в Септември е свързано с Георги Христович, който тогава притежава къща в Сараньово и е един от най- активните участници и организатори в създаването на първо Софийското ловно дружество „Сокол“ през 1893г. Учен, зоолог и общественик, Георги Христович публикува десетки материали за безконтролното бракониерство в земите на следосвобожденска България, проявява активна обществена позиция по проблемите на лова изобщо, както и за опазването на дивеча в България. По негова инициатива, в сп. „Природа“, на което автор и издател е самият Христович , е публикувано „Възвание“ към българските ловци за учредяване на дружества в България и за обединяване в една обща организация. През 1898г., месец август, на Първия конгрес на ловците в България се поставят основите на Ловния съюз в България с председател Георги К. Христович.

Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

Първи конгрес на ловджиите, София-август, 1898г.

 

Ловното дружество „Ястреб“, с. Сараньово, възниква само месец преди Конгреса и е едно от около 35-те дружества в България, учредени в онези години. На Конгреса присъстват 66 представители на ловни дружества от цялата страна, а уникална автентична снимка, запазена и до днес от наследниците на Христович, показва част от участниците в това събитие, с поименен списък, приложен към снимката, който дава подробна информация за имената на делегатите на Конгреса.
Общественополезните дела на големия български учен за град Септември не се изчерпват само с приноса му към ловното дело. Заслугите на Георги Христович са в областта на развитието на винопроизводството в Сараньово, дарителска и активна гражданска позиция.
На днешната дата, 12 март, през 1926г. в дома си в с. Сараньово почива Георги К. Христович, изпратен от местни жители, ловци и природолюбители. Погребан е в двора на църквата „Св. Вмчк. Харалампий“ , както се полага на заслужил мирянин.
И. Кърджийска

част от Устава с имената на членовете

част от Устава с имената на членовете

 

 

 

 

 

 

 

ловен билет от 1912г.

ловен билет от 1912г.

 

Posted by: | Posted on: февруари 20, 2015

ЕДНО ПИСМО

До Гражданско сдружение „Загорово” гр. Септември

 
Уважаеми дами и господа, Относно Ваша публикация във фейсбук страницата на Сдружението, съм длъжен да Ви отговоря следното: Официалното представяне на макрорамката на Бюджет 2015 бе обявено и проведено на 02.12.2014 год. от 15.30 часа в залата на Общински съвет. Присъстваха Кмета на Общината, Председателя на ОбС, служители от общинска администрация, кметове на населени места, финансисти. Поради липса на интерес от страна на граждани, обявихме втора дата – 08.12.2014 год. от 17.00 часа също в залата на ОбС. Присъстваха Кмета на Общината, Председателя на ОбС, част от общинските съветници, служители от общинска администрация, кметове на населени места, финансисти от кметствата, директори на ЦДГ и директори на училища. През месец януари 2015 год. Кметът на Общината съвместно с общински експерти проведе няколко работни срещи с всички кметове на населени места. Съставянето на бюджета на Общината бе изцяло съобразен с предложенията на кметовете – като изразители на волята и желанието на населението си. По създадена традиция, работна група, начело с г-н Бошев и служители от администрацията, направихме график за запознаване населението по населени места с бюджета и нашите намерения за 2015 год. За трети път в този график включихме и град Септември – на 13.02.2015 год. от 19.00 часа. Непредвидени обстоятелства забавиха срещата в Септември. Чакащите бяха уведомени. В заключение искам да споделя следното: Уважавам Вашата гражданска позиция. Разбирам Вашето огромно желание да сте коректив и Ви подкрепям. Приемам обективната и градивна критика. Тя не се гради едностранно. Взимат се в предвид всички гледни точки, факти и обстоятелства. Твърдя, че в този случай критиката и коментарите Ви са неоснователни и не бих желал по този начин да се създава напрежение между хората и служителите от общинска администрация. Надявам се, че с наближаването на местните избори, Вашето Сдружение няма да се политизира и ще защитава гражданската си позиция достойно. С уважение,
АТАНАС ТАНЕВ Секретар на Община Септември

Posted by: | Posted on: февруари 20, 2015

Как се провежда обществено обсъждане на Бюджет за 2015г (Урок за незнаещи)

SAM_3123

Залата на Общинския съвет гр. Септември- 13 февруари 2015г. 19:00 часа Така изглеждаше залата и в 19:40ч. Пред кои граждани ( в празната зала ) се проведе общественото обсъждане на Бюджета- така и не разбрахме. Кой носи отговорност за тази пародия? И дали е пародия или си е направо подигравка? И на този въпрос не си отговорихме. Няма и значение в случая- важното е, че ще бъде отчетено от общинската администрация за протокола:“ Обсъждането на бюджета-проведено в залата на ОбС Септември.“ Може и така да е, защо пък не…Явно ние, гражданите, просто не виждахме гражданите и администрацията- замислени над важния бюджет… Така ще е било, как иначе, нали Бюджетът е най- важният за общината ни?! Ние не сме ги видели, нито пък чули- как се обсъждат финансите. То виновни управници все няма-гражданите сме виновни! Ние си избираме хората, които ни управляват. С този свой избор определяме и средата на живот. А срещу неподходящия избор получаваме това- ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!!!

Posted by: | Posted on: февруари 5, 2015

Защо е мръсно около нас ?! ДНЕС ПИТАМЕ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕТО

D0-91-D0-9E-D0-9A-D0-9B-D0-A3-D0-9A-D0-AA-D0-A2-2B-3-
Когато заговорим за общинския център – гр.Септември, обикновено се възмущаваме от затъналите в мръсотия улици, преливащата от контейнерите смет, от обраслите в трева тротоари. Ние, група членове на Сдружение „Загорово” не веднъж сме питали официално представителите на местната власт „Защо общината ни е в това състояние?” и както се досещате – отговор НЯМА. Да, господа управляващи по-лесно е да се мълчи! Както е по нашенски, най вероятно чакате да ни отмине желанието и да спрем да Ви разваляме рахатлъка /спокойствието/ с нашите претенции за чиста градска среда. В „Загорово”, обаче, си мислим, че трябва да информираме гражданите, най-после и те да видят мистериозния договор, който регламентира сметопочистването на територията на общината. Той е подписан на 21.03.2005г. между Община Септември, по времето от кмета Томи Стойчев и „Екобул Проект” ООД… И по-далеч стигнахме, показахме го на юрист с молба да направи правна преценка. Представяме Ви я – „приятно” четиво ! Излиза, че договорът е нищожен, че цена е договорена само за първата година, че почистващата фирма не е ангажирана със задължения за инвестиции, че договорът е писан не от възложителя, а от изпълнителя ! На 21.03.2015 г. този договор изтича и очаквайки новият договор „ЗАГОРОВО” пак пита Кмета на Община Септември: Г-н Бошев как ще подпишете НОВИЯТ ДОГОВОР – отново задкулисно, като Вашият предшественик, без обществено обсъждане, без публикуване на текста в сайта на Общината?! Ще даде ли фирма „ЕкоБул Проект” ООД отговор колко и какви инвестиции е направила за изминалите десет години ?! Цитираната в договора сума от 248 751 лева за 2005 г, в бюджет 2014 е увеличена над три пъти, при това неправомерно, и възлиза на 709 000 лева, а качеството на услугата дали се е подобрило?! Всички виждаме в какво състояние е град Септември! Не е за пренебрегване фактът, че в договора няма клауза, указваща начина на актуализиране на сумата. Според чл.2 т.1 от Раздел І на Закона за обществените поръчки този договор трябва да е достъпен за обществото, поради неговата обществена значимост. Цитираният чл.2 ясно и категорично указва публичност и прозрачност. До днес някой беше ли виждал Договора за сметосъбиране на Община Септември ?! Господа управляващи, хората имат право да знаят за какво точно се изразходват данъците плащани от тях – за чистотата на града, или за други „цели”! Ние, членовете на Гражаднско сдружение „Загорово” се надяваме този път, упражнявайки граждански контрол, хората от Общината да видят Договор, който осигурява качествено сметопочистване, а не нечии материалните интереси! Искаме да кажем, че това е нашата гражданска позиция, която ще отстояваме докрай и на всяка цена!!!
 
Posted by: | Posted on: февруари 5, 2015

12

“Злото е безпомощно, ако добрите са безстрашни” 

 

Хората в нашата община са с будна съвест, виждат нередните неща, имат усет за липсата на справедливост, имат очи за всичко, което се върши и вече знаят, че ние от Гражданско сдружение „Загорово” можем да зададем на властимащите въпросите, които интересуват всички нас. Има обаче едно условие – когато имате сигнал за нещо, което Ви е направило впечатление изпратете ни го подписан. Само така ще се чуе вашия глас на граждани с активна позиция. В противен случай, колкото и добри да са намеренията Ви, остава анонимен сигнал, нещо което носи чувството за клевета и недобронамереност. Човек създава сам доброто си име и когато е убеден в правотата си, няма от какво да се страхува! Този коментар е предизвикан от анонимен сигнал, получен в офиса на Сдружението преди ден. Преценихме, че е полезно да го споделим с вас, може би има хора,които ще пожелаят да коментират, или знаят нещо повече – Гражданско сдружение „Загорово” Ви дава трибуна! ИСКАМЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОМЯНА – ЩЕ ГИ ИМАМЕ АКО СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И НЕ СЕ БОИМ ДА ЗАСТАВАМЕ НА ПОЗИЦИЯТА, КОЯТО СМЯТАМЕ ЗА ПРАВИЛНА !

Posted by: | Posted on: януари 26, 2015

В подкрепа на Националния протест на ресурсните учители

D0-A0-D0-95-D0-A1-D0-A3-D0-A0-D0-A1-D0-9D-D0-98
В Община Септември работят седем ресурсни учителя – двама логопеди и един психолог от Ресурсен център, гр.Пазарджик. Те подпомагат обучението и възпитанието на 90 ученика със специални образователни потребности от нашата община. Зад този израз се крият деца, които имат нужда от подкрепата на специално обучени педагози. Тези деца могат да получат адекватно на състоянието им образование само и единствено  с грижата на ресурсните учители, а това е важно за бъдещето им. Планираната промяна ще ги лиши от възможности, ще унищожи надеждата на деца и родители, които разчитат на специалистите, които осигурява Ресурсен център, гр.Пазарджик.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ на УС на НАРУ


Управителният съвет на Национална асоциация на ресурсните учители в България(НАРУ) след съгласуване със своите членове, взе следните решения:
1. Стартира инициативата „НАРУ е ПРОТЕСТ“, насочена да обедини и събере всички учители и родители, които не са съгласни с предложенията в Законопроекта за предучилищно и училищно образование , свързани с организацията на обучението на децата със специални образователни потребности. В тази връзка от понеделник-26 януари 2015 г. всички членове на НАРУ –ресурсни учители, специалисти , родители и други наши съмишленици , в знак на символичен протест, ще носят на реверите си лентичка с надпис:“Ресурсните центрове – държавни!Да съхраним подкрепата за нашите специални деца !“.Целта е Комисията по образование на 43-то Народно събрание да преразгледа текстовете, касаещи ресурсното подпомагане на децата със специални образователни потребности.
Нашето предложение е : Ресурсните центрове в България да станат регионални специализирани звена към Министерството на образованието и науката.
2. Ще инициира Национална подписка „За запазване Статута на Ресурсните центрове като държавни специализирани звена“.
3. Ще се солидаризира с всички действия на граждански протест.
4. Назначава г-н Стоян Павлов, секретар на НАРУ за Национален координатор „Протестни действия“. Националният координатор има право от името на УС да организира различни граждански действия, съобразно Устава на НАРУ и действащото българско законодателство.
5.НАРУ остава в диалогичен режим с всички отговорни институции и организации.
Стоян ПАВЛОВ , секретар на НАРУ-България

Posted by: | Posted on: декември 20, 2014

Едно писмо до Дядо Коледа

img6271

Учениците от полуинтернатните групи в ОУ „Христо Ботев”с. Карабунар, сформирани по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОПРЧР, с удоволствие, с чисти сърца и отговорност, се включиха в благотворителната кампания на сдружение „Загорово”, под надслов: ”Да помогнем на Ивалена”. С общи усилия събраха и дариха сумата от 109,60 лева. Децата от училището написаха писмо,адресирано до Ивалена. В него изразиха огромното си желание тя да оздравее и съобщиха,че ще помолят Дядо Коледа да й помогне,защото вярват,че по Коледа стават чудеса. Надяваме се,че и занапред подобни инициативи ще бъдат приети,отзивчивостта и добротата ще продължат да помагат на хора в неравностойно положение.

Здравей, Ивалена! Пишат ти децата от ОУ”Христо Ботев” с.Карабунар. Ние много се трогнахме от твоята съдба, защото на тебе ти се налага от малка да се бориш с болести, за които ние даже не сме чували. Иска ни се да си толкова безгрижна и щастлива, колкото сме и ние, да играеш без да мислиш за последствията, но най-много ни се иска ти да оздравееш, затова ние с нашите учители ще помогнем с колкото можем и то от сърце! Ще си позволим да напишем и писмо до дядо Коледа, защото вярваме, че по Коледа се случват чудеса!

Posted by: | Posted on: декември 11, 2014

ИСТИНАТА В ЦИФРИ КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ-И КМЕТЪТ МЪЛЧИ!

10469008_1525794401013149_5283880435728118417_o-5B1-5D

Историята на Ветрен дол назад в годините е неразривно свързана с историята на Септември и околните селища. Свързани са родове, събития, легенди и спомени. Те се преплитат, като клоните на старо дърво, неразделими и жилави, оцелели в „бурите“ под общата корона, оцелели в историята. Село Ветрен дол, както всички села на община Септември, има богата история. Там са живели достойни хора, които са се трудили, борили са се за своята свобода, оставили са на нас, поколенията, традиции и легенди, за да помним и знаем, оставили са съграденото, за да го съхраним. И днес в село Ветрен дол живеят трудолюбиви хора, свързани здраво със земята, достойни и честни. В трудните времена в които живеем, за да помогнем да се съхранят българските традиции, ние от Гражданско сдружение „Загорово“ намерихме сили и средства и закупихме носии за местния ансамбъл на стойност 1120 лв. Костюмите са дарени с официален документ/договор за дарение/ на читалище „Култура 1910“, с. Ветрен дол. При екипна работа, свързана с историята на селото, намерихме първата новопечатна книга -/„Неделник“/на Софроний Врачански. Събитието превърнахме в Празник на книгата, за който отново не пожалихме нито сили, нито средства. С ЕДНИЧКАТА МИСЪЛ-да съхраним и популяризираме българското, това, което ни отличава от другите народности, това, което са опазили нашите предци. Гражданско сдружение „Загорово“ дари и 200лв. за да се подновят буквите на местния паметник на борците за свобода. Положихме и основите на Първия фестивал на смокинята – празник, който няма прецедент в пределите на България. Цялата организация, свързана с фестивала, както и всички необходими за целта средства/близо 600лв./, бяха подсигурени единствено и изцяло от Сдружение „Загорово.“ Поради липса на средства и реална възможност една от футболните срещи на местния отбор да се провали, Гражданско сдружение „Загорово“ отново се отзова, ПО МОЛБА НА КМЕТА НА СЕЛОТО, и подпомогна мероприятието с 300лв. Пари, които обаче, кметът обеща, че ще върне, но …забрави! Сдружението се включи с готовност и удоволствие и в съорганизирането на Благотворителен концерт, проведен в залата на местното читалище… Защото за нас са важни ХОРАТА, г-н Христосков. Дейността ни, идеите ни, реализацията на целите- всичко е в името на хората от Ветрен дол и от община Септември. В нашата дейност няма користни цели, ТАКИВА НЯМА ДА ОТКРИЕТЕ! Отразявали сме само реално свършени дела, сега отразяваме и РЕАЛНИ ЦИФРИ. Поводът за клевети от Ваша страна, г-н Христосков, е Отвореното писмо до кмета на Септември, г-н Бошев, във връзка с отделянето на двете села от общината. Писмото е публикувано на вниманието на всички граждани на община Септември. И ПОМНЕТЕ- проблемът не е само Ваш, той е на всички жители на тази община ! От нас, от нашите родители са плащани данъци, за да се благоустрояват селата, немалко е направила и Общината през годините. НИЕ ЩЕ УВАЖИМ ИЗБОРА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕТРЕН ДОЛ, КАКЪВТО И ДА Е ТОЙ, НО САМО ТОГАВА, КОГАТО ХОРАТА СА ДОСТАТЪЧНО ИНФОРМИРАНИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ! Спрете се г-н Христосков, жалко е от Ваша страна, от позицията, която заемате, да се впускате толкова ниско в клевети. Не се напъвайте напразно- няма как да опетните името на Сдружението! Петните единствено себе си! Нали сте поддръжник на истината-КАКВО ВИ ПРЕЧИ ТОГАВА, ХОРАТА ДА СЕ ИНФОРМИРАТ?! И вместо да се занимавате с дребнавости, направете нещо за селото си – ВЕТРЕН ДОЛ Е ЕДИНСТВЕНОТО СЕЛО БЕЗ ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ! Не плачете, а работете, научете се как да се държите подобаващо в обществото…и може би тогава няма да Ви гонят от общинските сесии! Искахте ИСТИНАТА-ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВАС И НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ САМАТА ИСТИНА! Време е за равносметка, ние Ви представяме нашата равносметка, това, което сме направили за селото, съвместно с усилията и труда на хората от Ветрен дол. Направете си и Вие подобна равносметка -КАКВО ВИЕ НАПРАВИХТЕ ПО ВРЕМЕТО НА ВАШИЯ МАНДАТ! Той мъдрият български народ е казал: „По делата ще ги познаете!“ На вниманието на всички читатели публикуваме изказ на кмета на Ветрен дол без редакции. И без коментар! А ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА Г-Н ХРИСТОСКОВ – В ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВО“ РАБОТАТА Е ДОБРОВОЛНА, ТЯ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА, ВСИЧКО Е В ПОЛЗА НА ХОРАТА И НИКОЙ НЕ ПОЛУЧАВА ЛИЧНИ ОБЛАГИ. ОБЛАГИТЕ СА ЗА ХОРАТА! Dimitar Hristoskov :“ Поредната доза „СЕВДАЛИНКИ“ . ИСТИНАТА. Само истината помага хората да разберат как стоят нещата, а истината е следната: На хората от въпросното сдружение им се плаща, за да пишат каквото им се каже и да го разпространяват на територията на Община Септември, без оглед на това дали има заповядват да пишат лъжи,глупости или нещо подобно.Задавам си въпроса дали въпросната ГОСПОЖА ще работи във въпросната фондация ако не е жител на Община Септември и за какво ли ще им е нужна??? Трябва ли за една мижава заплатка човек да се подлага и да спира развитието на цели две населени места??? Би било по-добре да събираме средства за една заплата отколкото да се пречи на развитието и бъдещето на около 4000 жители. В крайна сметка нека Господ да отсъди кой е със зли помисли…..“

                                           

                               

Posted by: | Posted on: юни 5, 2014

Мълчанието на общински съвет- Септември

624-400-rykostiskane-pyrvo-vpechatlenie-biznes-partnior-interviu-za-rabota

     

 От началото на календарната 2014г., ние, гражданите на този град, трайно присъстваме на редовните общински сесии. Не, че някой ни плаща за това, не и защото извличаме дивиденти, а защото искаме да живеем в един нормален град и община, да видим кой и как ни управлява, на кого сме гласували доверие чрез своя граждански вот и кой и как е отговорен пред нас, гражданите. И задаваме въпроси.  Граждански въпроси, на които очаквахме отговор.

Такъв обаче не получихме..

Въпросите бяха входиранив края  на месец април, преди редовната сесията, спазвайки Правилника на ОбС и реда за питания на гражданите, а отговора на тези въпроси беше редно да получим до следващата сесия, която се проведе на 27.05.2014г. Публикуваме и извадка от цитирания по-горе Правилник на ОбС:

 „Чл.86 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. В случай на писмен отговор, копие от него с приложенията, се депозира от отговарящия в общински съвет. Председателят на общински съвет кратко уведомява общински съвет за постъпилото питане и за получения отговор, за да даде възможност на проявили интерес към съдържанието им общински съветници да си направят справка в архива на общински съвет. (2)По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.”

 Следващото заседание отмина. Отговор няма! Защо?!

 Вероятно поради многото свършена работа за развитието и благосъстоянието на тази община. Това ще да е причината! Ние няма да спрем да задаваме въпроси, защото е наше право. Ваше задължение е да правите срещи с избирателите си и да давате отчет за свършената работа, за изпълнените от вас предизборни обещания.