„Тука има – тука нема”

Posted by: | Posted on: април 11, 2014
Untitled2
Чл. 36 ал.1 т.1 от ЗМСМА (Закон за местното самоуправление и местната администрация) гласи: 
„Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. ал.2. При неизпълнение на задълженията по ал.1., т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл.21.“.
Последното решение на общинския съвет, №561:
2. Общинските съветници в Общински съвет – Септември получават възнаграждение в заседанията на Общинския съвет и неговите постоянни комисии – 70% от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец.
2.1. За отсъствие от заседание на сесия на Общинския съвет, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 30% по-малко от общото възнаграждение.
2.2. За отсъствие от заседание на постоянна комисия на Общинския съвет, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 20% по- малко от общото възнаграждение.
Знаете ли, че:
От началото на годината присъстваме на всички редовни сесии на Общинския съвет. Съставът му рядко надвишава 17 човека. Дали общинските съветници си получават месечните възнаграждения в пълен размер?! Може ли някой от г-да съветниците да се припознае в случая- т.е. да е получил възнаграждение за „НЕПРИСЪСТВИЕ“? Петнадесет, седемнадесет и рядко деветнадесет присъствали, двама винаги се губят. То малко идва като играта „тука има, тука нема”, има ли ги, няма ли ги всички общински съветници?! Пари обаче няма, общината е в криза, има задължения и ще е много жалко, ако всички съветници от минипарламента получават пълния си размер месечни възнаграждения и то ПРИ ОТСЪСТВИЕ.
Не е достойно и не прави чест. Лош пример от обществени личности. Забравихме обаче, че това са държавни средства и могат да се усвояват несправедливо. Ще се припознае ли сам някой общински съветник със съхранени добродетели?
 „Тука има-тука нема”. Има 21 общински съветници – „нема” 21 общински съветници.
 „Нема” Достойнство!!!