За нас

“Гражданско сдружение ЗАГОРОВО” е организация с нестопанска цел за осъществя-ване на обществено полезна дейност, юридическо лице,имащо за цел създаване на благоприятни условия за преодоляване на икономическата изостаналост,създаване на условия за достоен живот на населението,опазване на околната среда ,развитие на спорта,опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, възраждане на културните традиции и ценности на територията на община Септември.
 За да постигане посочената цел Сдружението осъществява:
 • организиране или съдейства при организирането на обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби , панаири и други подобни за популяризиране на частния бизнес
• да предоставя информация и способства за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина
 • Подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образование, здравеопазване, опазване на околната среда, социална и етническа среда, туризъм • Насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност
 • Подпомагане създаването и реализирането на образователни програми
 • Подпомагане и осъществяване на граждански контрол над общинските органи
• Да стимулира диалога и постигане на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми
 • да способства за развитието на местния потенциал, чрез тясно сътрудничество с общинската администрация за разработване на дългосрочни програми в областта на екология, култура, спорт, туризъм и др.
 • да, насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво местно развитие
• Да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги
• Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие
• подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи
 • Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация
• да участва активно в дейности на други органи и организации за борба с безработицата
• Съвместна работа с правозащитните и правоохранитерни органи в помощ на действията им насочени към преодоляване на проблемите с противообществените прояви
• Създадените от сдружението клубове по населени места да работят съвместно с културните институции/ музеи, училища, читалищата и другите обществени организации/ за възраждане на културните традиции и ценности.
 • Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите
 • извършва самостоятелно или съвместно с други лица всяка стопанска дейност, необходима или полезна за осъществяване на горните цели